1. Informació básica sobre protecció de dades

Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, unioveinsbellaterra.cat (d’ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

2. Informació addicional

 

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que la Unió de Veïns Bellaterra posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Unió de Veïns Bellaterra per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals Unió de Veïns Bellaterra no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, Unió de Veïns Bellaterra podrà accedir a dades relatives a la geolocalització de el dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, Unió de Veïns Bellaterra podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació d’l’accés a Internet de el dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

 

2.1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

 

Identitat: Unió de Veïns Bellaterra

Adreça postal: Codi postal nº7 – Bellaterra

 

Correu electrònic: info@unioveinsbellaterra.cat

 

2.2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

 

Unió de Veïns Bellaterra tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

  1. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
  2. La participació en blocs, mitjançant comentaris.
  3. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

Unió de Veïns Bellaterra podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, Unió de Veïns Bellaterra únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. Unió de Veïns Bellaterra no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

 

2.2.1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des de Unió de Veïns Bellaterra

 

Les dades empleades, o facilitades, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per Unió de Veïns Bellaterra per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de Unió de Veïns Bellaterra.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària a el tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu info@unioveinsbellaterra.cat.

 

2.3. Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

 

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari.

 

2.4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

 

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

 

2.5. A què destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

 

 

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives es poden facilitar a altres entitats afiliades a la Unió de Veïns Bellaterra .

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a la Unió de Veïns Bellaterra.

 

2.6. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

 

 

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Unió de Veïns Bellaterra tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. Unió de Veïns Bellaterra cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: xxx, Apartat de Correus nº7 de Bellaterra, o correu electrònic a: info@unioveinsbellaterra.cat amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia de l’DNI o document acreditatiu de la identitat.